Бази данни

ГИС базата данни беше създадена в рамките на проект № B2.6d.04/10.11.2017 „Подобряване на биоразнообразието чрез устойчиво управление и опазване на редки видове местообитания в реките Места и Арда и планината Родопи“ – WILD LIFE FOR EVER, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020.”

Разработената база данни предлага възможности за категоризиране и филтриране на пространствени граници и информация за биоразнообразието на територията на реките Места и Арда и Родопи планина, в региона на България и Гърция. В допълнение, базата данни може да служи като инструмент за бъдещо информирано вземане на решения относно мерките за опазване на видовете местообитания, разработване на планове за управление на защитени територии и зони и други мерки за опазване на биологичното разнообразие.