Безгръбначни

Бисерна мида Обикновен паракалоптенус