Проект „Опазване на биоразнообразието чрез устойчиво управление и опазване на редки видове и хабитати по поречията на реките Арда и Места и планината Родопи“ с акроним WILD LIFE FOR EVER се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 / https://www.greece-bulgaria.eu /

Проектът се изпълни в периода 10.11.2017 - 31.12.2021 г. от седем партньора от Република Гърция и Република България – публични и неправителствени организации, които участват в изпълнението на регионалните и националните политики за опазване на биологичното разнообразие:

  • Регион Източна Македония и Тракия, Република Гърция
  • Децентрализирана администрация на Македония и Тракия, Република Гърция
  • Търговско-промишлена палата на Ксанти, Република Гърция
  • Гръцко орнитологично дружество, Република Гърция
  • Солунски университет Аристотел, Република Гърция
  • Регионална индустриална асоциация на Смолян, Република България
  • Фондация Арбитра, Република България

Основната цел на проекта е да допринесе към прилагането на политиките за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие трансграничния район на Република Гърция и Република България, по поречията на реките Места, Арда и в района на Родопите. По-подробна информация за изпълнението на проекта е публикувана на официалния уеб сайт на проекта: http://www.wildlife4ever.eu

В рамките на проекта Фондация „Арбитра“ организира акция по почистване на замърсени терени по поречието на р. Арда, разработи бази данни за биологичното разнообразие, модел за оценка на риска, стратегии за опазване на защитени видове. Разработен беше видеоурок за опазване на биоразнообразието, който се разпространи до основни и средни училища в трансграничния район. Организирани бяха мероприятия със заинтересовани страни по въпросите за биоразнообразието, както и обозначаване на туристически пътеки с информация относно защитени видове и местообитания.