Защитени зони

Трансграничният район се характеризира с многобройни и значими природни ресурси, в т.ч. защитени територии по Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, чието съхранение е свързано със задълбоченото им проучване и формулиране на конкретни мерки за опазването им.

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Защитените зони, попадащи в района са както следва: