Законодателство и разрешителни режими

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ЗБР) – Обнародван ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.; последно изменен ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.

ЗБР урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.

С този закон се цели:

 • опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална екологична мрежа;
 • опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
 • опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
 • регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
 • регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
 • опазването на вековни и забележителни дървета.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (ЗЗТ) - Обнародван ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.; последно изменен ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.

ЗЗТ урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.

С този закон се цели:

 • опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото;
 • опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.

НАРЕДБА № 8 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАБРАНИТЕ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ЗА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, ЗА ЖИВОТИНСКИТЕ ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4, ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДИВИ ПТИЦИ, ИЗВЪН ТЕЗИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСЕЛЕКТИВНИТЕ УРЕДИ, СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА УЛАВЯНЕ И УБИВАНЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите. Обнародвана ДВ. бр.4 от 16 Януари 2004г.; изменена и допълнена ДВ. бр.62 от 27 Юли 2018г.

Предмет на наредбата е издаването на разрешителни за изключения от забраните, въведени със следните разпоредби на ЗБР:

 • член 38 - за защитените животински видове, посочени в приложение № 3 към същия закон;
 • член 40 - за защитените растителни видове, посочени в приложение № 3 към същия закон;
 • член 41, ал. 3 - за видове птици, посочени в приложение № 4 към същия закон;
 • член 44 - за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване, посочени в приложение № 5 към същия закон;
 • член 46 - за видовете птици по чл. 45 към същия закон;
 • член 47, ал. 1 - за всички видове диви птици, извън тези по приложение № 3 към същия закон.

РАЗРЕШИТЕЛНИ РЕЖИМИ

В националните паркове се забраняват:

Всички забрани са посочени в Закона за защитените територии. Начините и други условия за извършване на дейностите в националните паркове се определят с плановете за управлението им.

В природните паркове се забраняват:

Всички забрани са посочени в Закона за защитените територии. Начините и други условия за извършване на дейностите в природните паркове се определят с плановете за управлението им.

За природните паркове или части от тях могат да се прилагат разпоредбите за Националните паркове ако са приети с плановете за управление, утвърдени от Министерския съвет.

В резерватите се забраняват всякакви дейности с изключение на:

За посещенията с научна цел и събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите, се осъществяват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица.

В поддържаните резервати се забраняват всякакви дейности, с изключение на:

Дейностите по провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки се определят в плана за управление на поддържаните резервати.

За посещенията с научна цел и събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места се осъществяват след съгласуване с министъра на околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица.

При осъщестяване на дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен със Закона за защитените територии (ЗЗТ), в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти, или осъществяване на дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в ЗЗТ, лицето се наказва с глоба. Глобите са посочени в ЗЗТ.

 • Национални паркове
  1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;
  2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите, земите и водните площи;
  3. извеждане на голи сечи;
  4. използване на изкуствени торове и други химически средства;
  5. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
  6. паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата и др.
 • Природни паркове
  1. провеждане на гола сеч във всички гори, с изключение на тополовите и нискостеблените гори; сливане на голи, невъзобновени сечища на площ, по-голяма от 2 хектара, в нискостеблените гори, с изключение на акациевите;
  2. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
  3. паша на кози освен на определени за това места;
  4. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
  5. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
  6. бивакуване и палене на огън извън определените места;
  7. добив на полезни изкопаеми по открит способ и др.
 • Резерват
  1. тяхната охрана;
  2. посещения с научна цел;
  3. реминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
  4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите.
 • Поддържан резерват
  1. тяхната охрана;
  2. посещения с научна цел;
  3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел;
  4. събирането на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места;
  5. провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки.