Земноводни и влечуги

Голям гребенест тритон Жълтокоремна бумка Обикновена блатна костенурка